สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

          เป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตในวิชาชีพด้านการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ที่มีความรู้ในการผลิตงานที่มีมาตรฐานเพียบพร้อมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการออกแบบได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล วิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งให้การบริการวิชาการด้านการออกแบบแก่ชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญให้แก่ท้องถิ่นจนเป็นรากฐานที่สำคัญ  และสร้างสรรค์พัฒนาความรู้การออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
03. 2018